ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

ΓΙΑ ΑΓΓΛΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ

Άρθρα 1,2,3

ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός των Αγώνων Κυνηγετικών Ικανοτήτων (Α.Κ.Ι.) είναι η βελτίωση των σκύλων φέρμας (δείκτες), με την ανάδειξη στο έδαφος των καλυτέρων εκπροσώπων κάθε φυλής, θέτοντάς τους έτσι στην προσοχή των εκτροφέων, προκειμένου να τους χρησιμοποιήσουν ως γεννήτορες.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Υπάρχουν τέσσερα είδη Αγώνων Κυνηγητικών Ικανοτήτων:

Α) Πρακτικού κυνηγίου ατομικοί η σε ζεύγη

Β) Έρευνας κυνηγίου ατομικοί η σε ζεύγη

Γ) Μεγάλης έρευνας μόνο σε ζεύγη

Δ) Κλασικοί αγώνες.

ΑΡΘΡΟ 3ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Οι Α.Κ.Ι. δύναται να διοργανώνονται από τον Κ.Ο.Ε. ή Ομίλους μέλη του Κ.Ο.Ε.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν σκύλοι εγγεγραμμένοι στο Ελληνικό Γενεαλόγιο του Κ.Ο.Ε. η με ξένο Pedigree αναγνωρισμένο από τον ΚΟΕ.

Η αίτηση διοργάνωσης ενός Α.Κ.Ι. υποβάλλεται στον Κ.Ο.Ε. τουλάχιστον ενενήντα (90)

ημέρες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία τέλεσης , υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα και αναφέρει οπωσδήποτε τα εξής:

α) το είδος του αγώνα.

β) την ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής.

γ) το αντίτιμο συμμετοχής του σκύλου..

δ) τον υπεύθυνο της οργάνωσης και τον γραμματέα του αγώνα.

ε) οποιεσδήποτε ειδικές ρυθμίσεις ή όρους τίθενται από τον Όμιλο.

Άρθρα 4,5,6,7

ΑΡΘΡΟ 4ο

Δεκτοί στο γήπεδο γίνονται οι ιδιοκτήτες και οι κυναγωγοί των σκύλων, τα μέλη του διοργανωτή ομίλου, οι καλεσμένοι του και οι εκπρόσωποι του τύπου.

Οι ιδιοκτήτες δύναται να προπορεύονται των θεατών, χωρίς όμως να πλησιάζουν τους κριτές ή να εκδηλώνουν τις εντυπώσεις τους.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Οι θεατές οφείλουν να συμμορφώνονται στα μέτρα τήρησης της τάξης, να παραμένουν συγκεντρωμένοι, να μην μπαίνουν σε καλλιεργημένα χωράφια ή στα γήπεδα που θα διατρέξουν οι σκύλοι.

Οποιοσδήποτε ενοχλεί τη διεξαγωγή του αγώνα θα αποβάλλεται από τον Υπεύθυνο Διοργάνωσης του Αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Απαγορεύεται η παρουσία στο γήπεδο σκύλων που δεν κρατούνται από τον ιδιοκτήτη τους και σκύλων που δεν συμμετέχουν στον αγώνα .

ΑΡΘΡΟ 7ο ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Καμία δήλωση συμμετοχής δεν θα γίνεται δεκτή μετά την ημερομηνία που έχει ορίσει ο διοργανωτής όμιλος .

Ως ημερομηνία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής θα πρέπει να ορίζεται το χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ημερών πριν την διεξαγωγή του αγώνα. Δεν θα γίνονται δεκτοί στους αγώνες σκύλοι επιθετικοί, σκύλοι που πάσχουν από μεταδοτική ασθένεια και σκύλοι των οποίων οι ιδιοκτήτες έχουν, για οποιοδήποτε λόγο, αποβληθεί από τον Κ.Ο.Ε. ή από τον όμιλο μέλος του Κ.Ο.Ε.

Σε περίπτωση αδυναμίας διεξαγωγής του αγώνα, ο διοργανωτής όμιλος διατηρεί το δικαίωμα να μην επιστρέψει το ποσό συμμετοχής, δεδομένου ότι θα πρέπει να καλύψει έξοδα που έχει ήδη κάνει για την οργάνωση του αγώνα.

Άρθρα 8,9,10,11

ΑΡΘΡΟ 8ο

Οι συμμετοχές δεν θα ισχύουν, εφ΄όσον δεν θα έχει συμπληρωθεί η προβλεπόμενη αίτηση συμμετοχής και δεν θα έχει καταβληθεί το ποσό συμμετοχής, το οποίο ορίζει ο διοργανωτής Όμιλος.

Στην αίτηση συμμετοχής πρέπει να αναφέρονται :

α) το όνομα του σκύλου και ο αριθμός εγγραφής του στο Ελ. Γενεαλόγιο του Κ.Ο.Ε.

β) ο αριθμός τατουάζ (δερματοστιξίας) αν υπάρχει.

γ) ο αριθμός βιβλιαρίου Εργασίας, το οποίο είναι απαραίτητο για τη συμμετοχή του σκύλου.

δ) το όνομα και η διεύθυνση του ιδιοκτήτη.

ε) το όνομα του κυναγωγού.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Το ποσό συμμετοχής δύναται να επιστραφεί την ημέρα του αγώνα, μόνο στους ιδιοκτήτες των οποίων οι θηλυκοί σκύλοι βρίσκονται σε περίοδο οίστρου και τους οποίους ο ιδιοκτήτης δύναται να αντικαταστήσει, κατόπιν συνεννόησης με τον υπεύθυνο διοργάνωσης.

ΑΡΘΡΟ 10ο ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

Η κλήρωση για τη σειρά που θα συμμετέχουν οι σκύλοι στον αγώνα γίνεται από τους διοργανωτές. Η κλήρωση γίνεται τρεις μέρες πριν τον αγώνα αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να γίνει και λίγο πριν τον αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 11ο ΤΙΤΛΟΣ TRIALER

Ο τίτλος αυτός απονέμεται σε ένα σκύλο ο οποίος βαθμολογήθηκε τουλάχιστον με ένα “Εξαίρετος” σε ένα ΑΚΙ πρωταθλήματος CACΤ.

Άρθρα 12,13,14,15,16

ΑΡΘΡΟ 12ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Η Γραμματεία του Αγώνα πρέπει να είναι ανοικτή από το πρωί, τουλάχιστον 90΄ (ενενήντα λεπτά) πριν την προγραμματισμένη έναρξη του αγώνα. Η Γραμματεία οφείλει να :

α) ανακοινώνει τις τελευταίες διευθετήσεις ή διορθώσεις στο πρόγραμμα.

β) συμπληρώνει τις βαθμολογίες στα βιβλιάρια Εργασίας των σκύλων και ανακοινώνει τα αποτελέσματα.

γ) συμπληρώνει τον ενημερωμένο κατάλογο με τα αποτελέσματα του Αγώνα, ο οποίος αποστέλλεται στον Κ.Ο.Ε. και στους Ομίλους Φυλών / Ομάδος Φυλών, το αργότερο 15 ημέρες μετά την τέλεση του Αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 13ο ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

Το προσκλητήριο πρέπει να γίνεται το αργότερο 90΄ λεπτά μετά το άνοιγμα της γραμματείας του Αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Όποιος διαγωνιζόμενος δεν απάντηση ΄παρόν ΄ στο προσκλητήριο, θα θεωρείται ως μη συμμετέχων.

ΑΡΘΡΟ 15ο ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

Οι κυναγωγοί με τους σκύλους τους πρέπει να είναι συνεχώς στη διάθεση των κριτών. Εκείνοι που δεν απαντούν στο κάλεσμα του ονόματός τους, θα θεωρούνται εκτός αγώνος.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Η κλήρωση δεν είναι παρά μία ένδειξη για τη σειρά με την οποία θα παρουσιαστούν οι σκύλοι, γι΄ αυτό οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να είναι πρόθυμοι να τους παρουσιάσουν, όποτε αυτό τους ζητηθεί από τους Κριτές.

Άρθρα 17,18,19,20,21

ΑΡΘΡΟ 17ο

Οι κυναγωγοί πριν και μετά τον Αγώνα, οφείλουν να παρουσιάζονται στους Κριτές και να συμμορφώνονται στις υποδείξεις τους.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο σκύλος δεν πρέπει να φέρει κανενός είδους διορθωτική συσκευή, ο δε κυναγωγός δεν πρέπει να χρησιμοποιεί κανένα μέσο διόρθωσης από απόσταση.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Κατά την διάρκεια της παρουσίασης ο κυναγωγός οφείλει να χρησιμοποιεί τη σφυρίχτρα του και τις χειρονομίες όσο γίνεται πιο διακριτικά.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Μετά από μία φέρμα η οποία ΄σερβίρεται ΄ από τον κυναγωγό, ο τελευταίος οφείλει να δέσει τον σκύλο του και να επιστρέψει στους Κριτές.

ΑΡΘΡΟ 21ο Ο ΑΓΩΝΑΣ

Στην αρχή κάθε παρουσίασης και για το χρονικό διάστημα ενός λεπτού, τα λάθη αποκλεισμού που πιθανόν κάνει ο σκύλος, δεν τον αποκλείουν από την συνέχεια εκτός από τη κροτοφοβία, θηραματοφοβία, κλαφούνισμα , απώλεια έλεγχου και το συνειδητό ξεσήκωμα του θηράματος. Αντίθετα ο πόντος ή οι πόντοι που τυχόν σημειώσει , υπολογίζονται. Εάν ένας σκύλος πάρει φέρμα στο τέλος του πρώτου λεπτού, αναμένεται το τέλος της ενέργειάς του πριν σημανθεί το ΄τέλος πρώτου λεπτού΄ .Μία ευκαιρία (παρουσία θηράματος) την οποία δεν εκμεταλλεύτηκε ο σκύλος κατά την διάρκεια του πρώτου λεπτού, δεν του δίνει το δικαίωμα για δεύτερο γύρο (επανάκλιση) εκτός εάν οι κριτές έχουν διαφορετική γνώμη - και αυτό συμβαίνει συνήθως μόνο για σκύλους μεγάλης αξίας.

Κατά την επανάκλιση ο κριτής έχει το δικαίωμα να κρατήσει το σκύλο στον αγώνα ακόμα και αν αυτός κάνει μία λευκή φέρμα.

Τα λάθη του 1’ λεπτού μπορεί να λαμβάνονται υπ’ όψιν στην τελική αξιολόγηση του σκύλου.

Άρθρα 22,23,24,25,26

ΑΡΘΡΟ 22ο

Σε κάποιο σκύλο που θα κάνει κάποιο λάθος ( από ελλιπή εκπαίδευση) μετά από μία φέρμα του, παρουσία θηράματος, δύναται να απονεμηθεί , εφ΄ όσον είναι σκύλος μεγάλης αξίας, το Πιστοποιητικό Φυσικών Προσόντων (Π.Φ.Π. ή C. Q. N. ). Το CQN δεν είναι βαθμολογία και δεν θεωρείται επιβράβευση αλλά ενθάρρυνση για τη τελειο-ποίηση της εκπαίδευσής του.Σε ένα Α.Κ.Ι μπορούν να αποδοθούν περισσότερα από ένα CQN.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Σε περίπτωση αλλαγής γηπέδου, ο χρόνος διακόπτεται. Στην αλλαγή γηπέδου, το ξεσή-κωμα θηράματος στο πρώτο πέρασμα (λασέ) με ευνοϊκό άνεμο, δεξιά και αριστερά, δεν υπολογίζεται για λάθος, εκτός αν ο σκύλος ξεσηκώσει συνειδητά το θήραμα, οπότε αποκλείεται του αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Η πρώτη διαδρομή κάθε σκύλου, θα πρέπει να πραγματοποιείται κατά το δυνατόν με ευνοϊκό άνεμο και να διαρκεί δέκα πέντε λεπτά (15΄), εκτός αν ο σκύλος κάνει κάποιο λάθος αποκλεισμού ή η εργασία του είναι εκτός επιπέδου του Αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Όταν ο κριτής σημάνει το τέλος της διαδρομής ενός σκύλου και μέχρι ο σκύλος να επιστρέψει στον κυναγωγό του και να δεθεί υπολογίζονται και οι πόντοι και τα ενδεχόμενα λάθη .Όταν ο σκύλος είναι εκτός ελέγχου του κυναγωγού υπάρχει λάθος ,

το οποίο δεν επιτρέπει βαθμολόγηση υψηλότερη του Π.Φ.Π. (C.Q.N.) και αυτό μόνο εφ΄ όσον η διαδρομή του σκύλου ήταν μεγάλης αξίας.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Ο Κριτής οφείλει, όσο αυτό είναι δυνατό, να θέτει τις ίδιες συνθήκες εργασίας σε όλους τους διαγωνιζόμενους σκύλους.

Άρθρα 27,28,29,30,31

ΑΡΘΡΟ 27ο ΛΕΥΚΗ ΦΕΡΜΑ

Λευκή φέρμα θεωρείται η φέρμα στην οποία δεν υπάρχει αλλά ούτε υπήρχε νωρίτερα θήραμα. Αν είναι σε γνώση του κριτή ότι υπήρχε νωρίτερα εκεί θήραμα τότε θεωρείται σωστή ένδειξη και δεν χρεώνεται λευκή. Αν γίνουν 2 η 3 λευκές προς την ίδια κατεύθυνση τότε ο σκύλος χρεώνεται μία μόνο λευκή.

Η μία λευκή φέρμα δεν δεσμεύει τον κριτή αν θέλει να βαθμολογήσει με CAC και οι δύο λευκές αντίστοιχα  τον δεσμεύουν να βαθμολογήσει έως πολύ καλός.

ΑΡΘΡΟ 28ο ΕΞΑΙΡΕΤΗ ΕΝΔΕΙΞΗ

Αν σηκωθούν πουλιά αρκετά μέτρα μπροστά από τη φέρμα (30-40μ) θεωρείται εξαίρετη ένδειξη αλλά ο σκύλος δεν παίρνει το πόντο.

Επίσης δεν παίρνει το πόντο αν τα πουλιά σηκωθούν 45 μοίρες δεξιά η αριστερά από τη κατεύθυνση που δείχνει με τη μύτη του.

ΑΡΘΡΟ 29o

Ο κυναγωγός θα πρέπει να πυροβολήσει κατά την διάρκεια μίας τουλάχιστον φέρμας του σκύλου.

Εάν εκδηλωθεί ο χαρακτηριστικός φόβος ( κροτοφοβία ), ο σκύλος θα αποκλείεται.

ΑΡΘΡΟ 30ο ΕΠΑΝΑΚΛΙΣΗ

Ο Κριτής έχει το δικαίωμα, να ξανακαλέσει όσες φορές το κρίνει αναγκαίο(επανάκλιση) σκύλους μεγάλης αξίας, οι οποίοι δεν είχαν την ευκαιρία να βρουν θήραμα, σε προηγούμενους γύρους. Θα πρέπει όμως να τους σταματά αμέσως μετά την πρώτη ευκαιρία παρουσία θηράματος. Επίσης ο κριτής έχει το δικαίωμα να κρατήσει τον σκύλο στο τερέν ακόμα και με δύο λευκές βάσει του άρθρου 27.

ΑΡΘΡΟ 31ο

Ο Κριτής οφείλει να βασίσει την βαθμολογία του όχι στον αριθμό αλλά στην ποιότητα των πόντων ή του πόντου που θα πάρει κάθε σκύλος. Θα πρέπει να εκτιμήσει το κυνηγετικό πάθος, την εργασιακή εικόνα, τον ιδιαίτερο τρόπο κίνησης κάθε φυλής, την οσφρητική ικανότητα και τον βαθμό εκπαίδευσης.

Άρθρα 32,33,34

ΑΡΘΡΟ 32ο ΜΠΑΡΑΖ

Το Μπαράζ γίνεται για την απονομή του CAC της ημέρας μεταξύ ισόβαθμων σκύλων με 1ος Εξαίρετος και προτεινόμενοι για CAC και προερχόμενοι από διαφορετικά τερρέν, το δε CACIT απονέμεται μεταξύ σκύλων που τους έχει αποδοθεί το CAC στο τερρέν τους

Κριτήρια του Μπαράζ.

Τοποθέτηση στο τερρέν, τοποθέτηση στον αέρα, επίπεδο αγώνα σύμφωνα με το εργασιακό πρότυπο. (καλπασμός στα πρότυπα της φυλής).

Για Α.Κ.Ι. Πρακτικού Κυνηγίου (μπεκάτσα -ορεινή πέρδικα) το μπαράζ να γίνεται στον τόπο που διεξάγεται ο αγώνας εκτός από ακραίες καιρικές συνθήκες.

Το μπαράζ δεν θα κρίνεται από κριτές που τα έχουν προτείνει εκτός αν δεν υπάρχουν άλλοι κριτές.

ΑΡΘΡΟ 33ο ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

 1. Συνειδητό ξεσήκωμα θηράματος
 2. Ασυνείδητο ξεσήκωμα θηράματος (κουτούλημα)
 3. Προσπέρασμα θηράματος. (Με το προσπέρασμα νοείται θήραμα που σηκώθηκε με οποιοδήποτε τρόπο από σημείο που έχει ήδη ερευνήσει ο σκύλος η από σημείο που όφειλε να έχει ερευνήσει).
 4. Εκτός ελέγχου.
 5. Τρεις λευκές φέρμες σε διαφορετική κατεύθυνση.
 6. Άρνηση συναίνεσης
 7. Κροτοφοβία
 8. Θηραματοφοβία
 9. Κλαφούνισμα.
 10. Ανεπαρκής έρευνα
 11. Παρενόχληση και συνεχής παρακολούθηση του άλλου σκύλου.
 12. Καταδίωξη θηράματος επί μακρόν.( εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση του χαρακτηρι-σμένου ως εξαίρετου σκύλου ο οποίος θα πάρει το CQN ). Στο άρθρο αυτό εμπίπτει η άρνηση ακινησίας στο πέταγμα και στο πυροβολισμό.
 13. Άρνηση πονταρίσματος
 14. Πτώση ρυθμού.

ΑΡΘΡΟ 34ο ΠΟΝΤΟΣ

Ένας πόντος ξεκινάει με το χαρακτηριστικό ΄ανέβασμα΄ προς την αναθυμίαση, τη φέρμα, την επιφυλακτική προσέγγιση (ποντάρισμα) μετά από εντολή του κυναγωγού, τον σεβασμό στον πέταγμα του θηράματος (ακινησία ) και τον πυροβολισμό (μέσα στα πλαίσια των κανονισμών κάθε είδους Αγώνα Κυνηγετικών Ικανοτήτων) και τελειώνει με το δέσιμο του σκύλου και την επιστροφή του στους κριτές , εκτός από τους Α.Κ.Ι. Πρακτικού Κυνηγιού όπου απαιτείται η θηραματοφορία για την ολοκλήρωση του πόντου (ΑΠΟΡΤ).

Ο σκύλος οφείλει να ποντάρει με αποφασιστικότητα μπροστά από τον κυναγωγό και μόνο κατόπιν εντολής του τελευταίου. Οποιαδήποτε στήριξη του σκύλου, από τον κυναγωγό, όταν ο σκύλος βρίσκεται μπροστά στο θήραμα, πριν ή κατά την διάρκεια της φέρμας, απαγορεύεται αυστηρώς. Οποιαδήποτε στήριξη, δεν θα επιτρέψει την βαθμολόγηση του σκύλου υψηλότερη του ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ, ανεξαρτήτως της αξίας της διαδρομής του.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ

Η ποιότητα του πόντου εξαρτάται από τον τρόπο που θα αντιδράσει ο σκύλος όταν αντιληφθεί την αναθυμίαση του θηράματος . Ποιοτικά ο πόντος αξιολογείται στο ψηλότερο επίπεδο αν ο σκύλος αντιδράσει με ανέβασμα στη αναθυμίαση. Μικρότερης αξίας είναι ο πόντος έκπληξης που συμβαίνει όταν ο σκύλος αντιληφθεί το θήραμα σε κοντινή απόσταση με αποτέλεσμα το θήραμα να σηκωθεί αμέσως μετά τη φέρμα. Πολύ μεγάλη σημασία δίνουμε στη έκφραση αλλά και στη στάση του σκύλου που πρέπει να είναι ανάλογη με τις προδιαγραφές της φυλής του.

Άρθρα 35,36,37,38,39,40

ΑΡΘΡΟ 35ο

Τη στιγμή που ο σκύλος ανεβαίνει προς μια μυρωδιά, και αν τελικά δείξει πουλιά, δεν χρεώνεται με λάθος αν σηκωθούν πουλιά από ένα σημείο διαφορετικό από το σημείο που δείχνει με τη μύτη του, βάσει της αρχής ότι ο σκύλος δεν μπορεί να ελέγχει ταυτό-χρονα αναθυμιάσεις που εκπέμπονται από δύο σημεία.

ΑΡΘΡΟ 36ο ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΣΤΟ ΠΕΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟ

Επιτρέπεται η στήριξη στην ακινησία με εντολή. Ο σκύλος που θα ακολουθήσει τα πουλιά για λίγα μέτρα ( 4-5) θα υποστεί απώλεια ενός βαθμού. Στη περίπτωση που θα κυνηγήσει τα πουλιά επί μακρόν και εφόσον είχε εξαίρετη διαδρομή θα πάρει το CQN.

ΑΡΘΡΟ 37ο

Ο σκύλος έχει το δικαίωμα να πάρει τη πρωτοβουλία και να ποντάρει μόνος του δηλ. πριν προλάβει να τον πλησιάσει ο κυναγωγός του αλλά παίρνει το ρίσκο του αποκλει-σμού αν τα πουλιά σηκωθούν κατά τη διάρκεια του πονταρίσματος.

ΑΡΘΡΟ 38ο

Σε περίπτωση που ένας σκύλος αρνούμενος να κάνει συναίνεση περάσει μπρος και φερμάρει, ο κριτής δίνει εντολή να πονταριστεί ο πίσω σκύλος εκτός και αν δεν το επιτρέπουν οι συνθήκες.

ΑΡΘΡΟ 39ο

Αν ένας σκύλος περάσει μπροστά από έναν άλλο σκύλο ο οποίος βρίσκεται ήδη σε φέρμα και αν ο κριτής κρίνει ότι δεν όφειλε να συναινέσει τότε ποντάρουμε τον σκύλο που βρίσκεται μπροστά και τον πόντο παίρνουν και οι δύο σκύλοι.

ΑΡΘΡΟ 40ο

Ο αγώνας μπορεί να διακοπεί λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών. Η βαθμολογία προσμετρά και οι διακρίσεις προσμετρούν εφ’ όσον έχουν διαγωνισθεί τουλάχιστον τρία ζεύγη.

Άρθρα 41,42


ΑΡΘΡΟ 41ο
Στους αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων υπό την μορφή τρόπαιων σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο αρσενικών ή δύο θηλυκών θα γίνετε μπαράζ, εάν υπάρχει ένα θηλυκό και ένα αρσενικό απονέμεται τρόπαιο και στους δυο.

ΑΡΘΡΟ 42.
Κάθε κυναγωγός που παρουσιάζει τουλάχιστον δύο σκύλους στην Έρευνα Κυνηγίου ή στην Μεγάλη Έρευνα θα έχει το δικαίωμα να παρουσιάζει δωρεάν και 1 σκύλο Ελληνικής εκτροφής που δεν έχει ιδιοκτήτη για ένα χρόνο μετά το DERBY με στόχο να μπορούμε να βλέπουμε και να αξιολογούμε περισσότερα Σέττερ και Πόιντερ Ελληνικής εκτροφής στους Α.Κ.Ι

Άρθρα 43,44,45,46,47,48

ΑΡΘΡΟ 43ο DERBY ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Στόχος του αγώνα αυτού είναι η αποκάλυψη των νέων ταλαντούχων σκύλων τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση για τη συνέχιση της βελτίωσης των Αγγλικών φυλών.

Στο DERBY μπορούν να λάβουν μέρος μόνο σκυλιά των οποίων η ηλικία δεν ξεπερνά τους 24 μήνες στις 31\12 του προηγούμενου έτους και τα οποία είναι Ελληνικής εκτροφής

Αυτό που αξιολογεί ο κριτής είναι τα φυσικά προσόντα του σκύλου δηλαδή:

 • το πάθος και την ενεργητικότητα
 • το τρόπο που παίρνει τον αέρα
 • τη διάθεση να παίρνει τερέν δηλ. το πλάτος της έρευνας
 • το τρόπο κίνησης και το τρόπο που φέρει το κεφάλι σύμφωνα με τα πρότυπα της φυλής του
 • και το τρόπο που πάει στο θήραμα πάλι σύμφωνα με το πρότυπο της φυλής του
 • την οσφρητική του ικανότητα

Δεν ζητείται ακινησία στο πέταγμα και στο πυροβολισμό , σε περίπτωση δε που ένας σκύλος κάνει ακινησία αυτό δεν μετράει στην αξιολόγηση.

Επιτρέπεται μέχρι ένα προσπέρασμα και ένα κουτούλημα (ασυνείδητα).

Υπάρχουν τερέν Πόιντερ και τερέν Σέττερ όπου και ανακηρύσσεται το καλύτερο Πόιντερ και το καλύτερο Σέττερ αντίστοιχα με ελάχιστη βαθμολογία το 1ος Πολύ Καλός (αν υπάρχουν περισσότερα τερέν για κάθε φυλή γίνεται μπαράζ για την ανάδειξη του καλύτερου)

Ο αγώνας είναι διήμερος .Οι κριτές μπορούν να ξανακαλέσουν τους σκύλους που ξεχωρίζουν όσες φορές χρειάζεται μέχρι να έλθουν σε επαφή με το θήραμα.
Αθλοθετείται 1 CACΤ για κάθε φυλή το οποίο αποδίδεται την δεύτερη μέρα στο νικητή κάθε φυλής (χωρίς να είναι υποχρεωτικό ) Η βαθμολογία στα τερέν είναι μέχρι εξαίρετος χωρίς κατάταξη (1ος 2ος 3ος κτλ)Μετά το τέλος της δεύτερης μέρας όλα τα εξαίρετος της κάθε φυλής κληρώνονται σε ζευγάρια για μπαράζ μεταξύ τους. Στα μπαράζ αξιολογούνται κυρίως τα φυσικά προσόντα και μετά η εκπαίδευση. Κριτές των μπαράζ θα είναι οι κριτές των τερέν κάθε φυλής.
Μετά το τέλος των μπαράζ ο νικητής των πόιντερ και ο νικητής των σέττερ θα τρέξουν για την ανάδειξη του νικητή του derby .Προϋπόθεση είναι να έχουν την ίδια βαθμολογία ,σε αντίθετη περίπτωση νικητής είναι αυτός που έχει την μεγαλύτερη βαθμολογία και ανακηρύσσεται χωρίς μπαράζ.

ΑΡΘΡΟ 44ο ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Για να βραβευτεί ένας σκύλος (ανακοίνωση του ονόματός του στον πίνακα της βαθμο-λογίας) θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει υποχρεωτικά, μία διαδρομή δεκαπέντε (15) λεπτών που βαθμολογήθηκε τουλάχιστον με ΚΑΛΟΣ.

Κάθε διαδρομή βαθμολογείται ανάλογα με την αξία της ως εξής:

 • ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ με ή χωρίς απονομή C.AC.I.T η R.C.A.C.I.T.
 • ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ με ή χωρίς απονομή C.AC. η R.C.A.C.T.
 • ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ
 • ΚΑΛΟΣ(ο χαρακτηρισμός αυτός δεν αποτελεί κατάταξη στη βαθμολογία).
 • Πιστοποιητικό Φυσικών Προσόντων - Π.Φ.Π. (C.Q.N.)
 • ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ
 • ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ

Το RCACT έχει την έννοια ότι αν ο σκύλος που πήρε το CAC T δεν θα το χρησιμοποιήσει για να γίνει πρωταθλητής ( διότι είχε ήδη γίνει πρωταθλητής ) τότε ο σκύλος με το RCAC T το χρησιμοποιεί ο ίδιος για να γίνει πρωταθλητής.

Το ίδιο ισχύει και για το CACIT για τον τίτλο του διεθνή πρωταθλητή.

ΑΡΘΡΟ 45ο

Η ανακοίνωση των βραβευθέντων γίνεται μετά το τέλος του αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 46ο

Μετά την ανακοίνωση των βραβευθέντων σκύλων, η γραμματεία του αγώνα επιστρέφει τα βιβλιάρια εργασίας, αφού αυτά έχουν ενημερωθεί και υπογραφεί από τον κριτή.

ΑΡΘΡΟ 47ο

Ο Κ.Ο.Ε. δύναται να αποστέλλει εκπρόσωπό του για την διεξαγωγή ενός Α.Κ.Ι.

ΑΡΘΡΟ 48ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΡΙΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ Α.Κ.Ι.

 • Α.Κ.Ι. ΖΕΥΓΟΥΣ - Απαιτούνται τουλάχιστον δύο Κριτές.
 • Α.Κ.Ι. ΑΤΟΜΙΚΟ - Απαιτείται ένας Κριτής.

Άρθρα 49

  ΑΡΘΡΟ 49ο

Στο έδαφος οι κριτές ενεργούν μόνοι τους, συνοδευόμενοι πιθανώς από τον υπεύθυνο της διοργάνωσης. Ο κριτής ενός Α.Κ.Ι. δεν δύναται να παρουσιάσει σκύλο ιδιοκτησίας του στον ίδιο Α.Κ.Ι. και στο ίδιο τερέν που κρίνει.

Άρθρα 50,51

 ΑΡΘΡΟ 50ο

Αν κάποιος κριτής δεν προσέλθει για να κρίνει, η οργανωτική επιτροπή του αγώνα δύναται να τον αντικαταστήσει με το καταλληλότερο διαθέσιμο άτομο.

ΑΡΘΡΟ 51ο ΤΙΤΛΟΙ


Πρωταθλητής Πρακτικού Κυνηγίου

Ο τίτλος απονέμεται όταν ο σκύλος έχει συμπληρώσει τα παρακάτω:

 • Ένα CACT σε Α.Κ.Ι. πρακτικού Κυνηγίου σε ζεύγη το οποίο υποχρεωτικά θα είναι από μπεκάτσα, ορεινή πέρδικα , άγριο ορτύκι ή καμπίσια πέρδικα.
 • Ένα εξαίρετος σε Α.Κ.Ι. πρακτικού Κυνηγίου
 • Το CACT και το εξαίρετος υποχρεωτικά σε άγριο θήραμα.
  Για να γίνει Πρωταθλητής Πρακτικού Κυνηγίου θα πρέπει το ένα από τα δύο αποτελέσματα να είναι μπεκάτσα ,ορεινή πέρδικα , άγριο ορτύκι ,μπεκατσίνι.
 • Ένα ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ σε έκθεση πρωταθλήματος μορφολογίας CAC στις κατηγορίες Νέων η Ανοικτή(άνω των 15 μηνών) σε έκθεση του ΚΟΕ ή του ΟΚΑΔΕ.

Πρωταθλητής Έρευνας Κυνηγίου


Ο τίτλος απονέμεται όταν ο σκύλος έχει συμπληρώσει τα παρακάτω:

 • Δύο CACT σε Α.Κ.Ι. Έρευνας Κυνηγίου σε ζεύγη με διαφορετικό πρόεδρο κριτών για τα αρσενικά.
 • Ένα CACT σε Α.Κ.Ι. Έρευνας Κυνηγίου σε ζεύγη για τα θηλυκά.
 • Ένα εξαίρετος σε Α.Κ.Ι. Έρευνας Κυνηγίου
 • Το CACT και το εξαίρετος υποχρεωτικά σε άγριο θήραμα.
 • Ένα ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ σε έκθεση πρωταθλήματος μορφολογίας CAC στις κατηγορίες Νέων ή Ανοικτή (άνω των15 μηνών) σε έκθεση του ΚΟΕ ή του ΟΚΑΔΕ.

Πρωταθλητής Εργασίας


Ο τίτλος απονέμεται όταν ο σκύλος έχει πάρει τον τίτλο του:

 • Πρωταθλητή Πρακτικού Κυνηγίου και του
 • Πρωταθλητή Έρευνας Κυνηγίου.
Οι διακρίσεις των σκύλων στο εξωτερικό , εφ’όσον έχουν επιλεγεί από τον όμιλο σαν μέλη της Εθνικής ομάδας, προσμετρούν στη βαθμολογία για το Ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν προσμετρούν όμως για τους τίτλους του Πρωταθλητή Ελλάδος.


Πρωταθλητής Μορφολογίας.


Ο τίτλος απονέμεται σε έναν σκύλο που έχει πάρει:

 • 3 CAC εκ των οποίων το ένα θα έχει πάρει σε έκθεση μορφολογίας του ΚΟΕ ή του ΟΚΑΔΕ.
 • Ένα ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ σε Α.Κ.Ι.

Πρωταθλητής Μεγάλης Έρευνας.


Ο τίτλος απονέμεται σε έναν σκύλο που έχει πάρει:

 • 2 CACT με διαφορετικό πρόεδρο κριτών για τα αρσενικά.
 • 1 CACT για τα θηλυκά.
 • 1 Εξαίρετος σε Α.Κ.Ι. Μεγάλης Έρευνας
 • 1 Πολύ Καλός στην Μορφολογία σε Έκθεση του ΚΟΕ ή του ΟΚΑΔΕ.

Πρωταθλητής Αναπαραγωγός Α.Κ.Ι.


Είναι ο σκύλος που με τρεις διαφορετικές θηλυκές δίδει από κάθε θηλυκιά τουλάχιστον ένα παιδί που έχει βαθμολογηθεί με εξαίρετος σε Α.Κ.Ι. και με Πολύ Καλός στην Μορφολογία σε έκθεση του ΚΟΕ ή του ΟΚΑΔΕ.

Πρωταθλήτρια Αναπαραγωγός Α.Κ.Ι:

Είναι η θηλυκιά που με δύο διαφορετικούς επιβήτορες έχει δώσει από κάθε επιβήτορα ένα παιδί που έχει βαθμολογηθεί με εξαίρετος σε Α.Κ.Ι. και με Πολύ Καλός στην Μορφολογία σε έκθεση του ΚΟΕ ή του ΟΚΑΔΕ.

Πρωταθλητής Αναπαραγωγός Μορφολογίας.

Ο τίτλος απονέμεται σε έναν σκύλο όταν δύο παιδιά του έχουν πάρει τον τίτλο του Πρωταθλητή Μορφολογίας. Τα δύο παιδιά πρέπει να προέρχονται από διαφορετικές μητέρες ή αντίστοιχα από διαφορετικούς πατέρες.

Απόλυτος Πρωταθλητής

Ο τίτλος απονέμεται σε έναν σκύλο που έχει πάρει τον τίτλο:

 • Πρωταθλητής Α.Κ.Ι. ή Πρωταθλητής Μεγάλης Έρευνας συν τον τίτλο του
 • Πρωταθλητή μορφολογίας

Trialer.


Ο τίτλος αυτός απονέμεται σε ένα σκύλο ο οποίος βαθμολογήθηκε τουλάχιστον με ένα  ‘‘ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ’’ σε ένα Α.Κ.Ι. πρωταθλήματος CACΤ.


Άρθρα 52,53

ΑΡΘΡΟ 52ο

Σε έκθεση μορφολογίας ένας σκύλος για να διαγωνιστεί στη κατηγορία εργασίας θα πρέπει να έχει βαθμολογηθεί τουλάχιστον μια φορά με ένα ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ σε ένα Α.Κ.Ι. CACT του ΟΚΑΔΕ ή του ΚΟΕ.

ΑΡΘΡΟ 53ο ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ

Ο κριτής μπορεί να επιλέξει οποιοδήποτε σκύλο κρίνει ότι είναι σε θέση να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στους διεθνής αγώνες, με την προϋπόθεση ο σκύλος αυτός να συμμετείχε στα ζευγάρια στην σεζόν που πέρασε.

Για τους αγώνες πρακτικού κυνηγίου απαραίτητη προϋπόθεση επίσης είναι η θηραματοφορία (απόρτ) στο έδαφος ή και στο νερό αν αυτό απαιτεί ο Διεθνής αγώνας.

Άρθρα 1,2,3,4,5

ΑΡΘΡΟ 1ο

Οι Α.Κ.Ι. Πρακτικού Κυνηγιού πρέπει να αναδύουν την ακριβή εικόνα του πρακτικού κυνηγιού, όπως αυτό ασκείται μπροστά σε κάθε θήραμα, πτερωτό ή τριχωτό. Αυτοί οι Αγώνες έχουν σκοπό την επιβράβευση των καλύτερων κυνηγετικών σκύλων, δηλαδή εκείνων των ζώων που είναι ικανά να παρουσιάσουν την ακριβή εργασιακή εικόνα της φυλής τους και ιδιαίτερα το κυνηγετικό πάθος, την αποτελεσματικότητα και την ικανότητά τους να δεχτούν μία ουσιαστική εκπαίδευση.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Οι Α.Κ.Ι. Πρακτικού Κυνηγιού, πρέπει να διεξάγονται σε όλα τα εδάφη, αλλά ιδιαίτερα σε στίβους που δίνουν την εικόνα ενός πραγματικού κυνηγότοπου, με εδάφη πετρώδη η δασώδη και βλάστηση με καλλιέργειες αρκετά πυκνή για να κρύβεται το θήραμα. Η επιφάνεια του γηπέδου πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη, ώστε οι σκύλοι να μην περάσουν περισσότερες από δύο φορές στο ίδιο γήπεδο, την ίδια ημέρα, εφόσον αυτό είναι εφικτό.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Το θήραμα μπορεί να είναι άγριο ή εκτροφής.
Η καμπίσια πέρδικα θα θεωρείται άγριο θήραμα στους αγώνες Πρακτικού Κυνηγίου.
Εφόσον ο αγώνας διεξάγεται με θήραμα εκτροφής το θήραμα πρέπει να ελευθερώνεται το πρωί ή το μεσημέρι ή κατά την διάρκεια του αγώνα εφόσον το αποφασίσει ο κριτής πριν την εκκίνηση του πρώτου σκύλου.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Αν και δεν είναι υποχρεωτικό οι σκύλοι να διαγωνισθούν με ευνοϊκό άνεμο, θα πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια, ώστε όλοι οι σκύλοι να αντιμετωπίζουν τις ίδιες συνθήκες εργασίας.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Οι Αγώνες αυτοί διεξάγονται Ατομικοί (Σόλο) ή κατά Ζεύγος.

Άρθρα 6,7,8,9,10,11

ΑΡΘΡΟ 6ο

Κάθε σκύλος πρέπει να διατρέξει και να καλύψει το έδαφος, σύμφωνα με τις εργασιακές δυνατότητες της φυλής του.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Ο τρόπος κίνησης του σκύλου πρέπει να είναι ενεργητικός και έτσι να διατηρείται, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν την φύση του εδάφους και τη βλάστηση.

Ο σκύλος πρέπει να είναι συνεχώς σε επαφή με τον κυναγωγό.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Η έρευνα πρέπει να ρυθμίζεται ανάλογα με την φύση του εδάφους και το βάθος της βλάστησης, να είναι γρήγορη, έξυπνη, μεθοδική και το πλάτος της ανάλογο του εδάφους και των δυνατοτήτων του σκύλου, παραμένοντας πάντοτε μέσα στα χρήσιμα όρια, δηλαδή κάθε ΄λασέ ΄ του σκύλου πρέπει να έχει βάθος λιγότερο από το ωφέλιμο βεληνεκές του όπλου.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Ο σκύλος πρέπει να είναι υπάκουος, να βρίσκεται συνεχώς υπό τον έλεγχο του κυναγωγού, να μην ΄βαθαίνει΄ αδικαιολόγητα την έρευνά του, να υποδεικνύει γρήγορα και χωρίς ενδοιασμούς το θήραμα, να παραμένει στη φέρμα έως ότου φθάσει δίπλα του ο κυναγωγός, ο οποίος οφείλει να πλησιάσει χωρίς βιασύνη και ο σκύλος να ποντάρει κατόπιν εντολής του κυναγωγού, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο.

ΑΡΘΡΟ 10οο

Αν ο αγώνας προβλέπει τουφεκισμό του θηράματος οι σκύλοι πρέπει να ΄σερβίρονται΄ από επίσημους σκοπευτές που έχουν ορίσει οι διοργανωτές.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Όταν η βλάστηση το απαιτεί, ο Κριτής δύναται να ζητήσει, οι σκύλοι να φέρουν κουδουνάκι.

Άρθρα 12,13,14,15,16

ΑΡΘΡΟ 12ο

Η βαθμολογία με το χαρακτηρισμό "ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ" , σε Αγώνα Πρακτικού Κυνηγιού, δεν θα απονέμεται, παρά μόνο στους σκύλους οι οποίοι μετά από φέρμα :

α) Θα σεβαστούν αυθόρμητα ή κατόπιν εντολής του κυναγωγού το πέταγμα του θηράματος και τον πυροβολισμό όπου απαιτείται ακινησία.

β) Θα πραγματοποιήσουν μία ορθή θηραματοφορία (απόρτ) κατόπιν εντολής του Κριτή.

γ) Θα πραγματοποιήσουν μία διαδρομή δέκα πέντε λεπτών μεγάλης αξίας.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Στους αγώνες πρακτικού κυνηγίου σε άγριο θήραμα, η θηραματοφορία (απόρτ) θα ζητείται μόνο στα σκυλιά που θα επιλέγονται στην Εθνική και μόνο για εκείνες τις διοργανώσεις που ζητάνε υποχρεωτικά το απόρτ. Στους αγώνες με θήραμα εκτροφής το απόρτ είναι υποχρεωτικό. Σκύλος που αρνείται να κάνει θηραματοφορία μπορεί να πάρει τον χαρακτηρισμό Π.Φ.Π (CQN) υπό την προϋπόθεση ότι έχει πραγματοποιήσει εξαίρετη διαδρομή.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Αν με τον πυροβολισμό το θήραμα καταστραφεί σε βαθμό που δικαιολογείται η άρνηση επαναφοράς του από το σκύλο, το " απόρτ " θα εκτελείται "εν ψυχρώ" όπως περιγράφεται στο άρθρο 14.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Ο διοργανωτής Όμιλος, οφείλει να αναφέρει στο έντυπο συμμετοχής το θήραμα με το οποίο διεξάγεται ο Αγώνας. Το πρωί της ημέρας διεξαγωγής του Αγώνα, ανακοινώνονται τα είδη θηραμάτων που επιτρέπεται να τουφεκιστούν και εκείνα που λαμβάνονται υπ΄ όψιν στη βαθμολόγηση.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Ε.Κ.Ι. (Εξέταση Κυνηγετικών Ικανοτήτων)
Ο ΟΚΑΔΕ και κάθε Κυνοφιλικός Όμιλος ή Όμιλος Εργασίας ,θα μπορεί παράλληλα με την διοργάνωση ΑΚΙ με αθλοθέτηση CACT (δηλαδή Αγώνα Ελληνικού Πρωταθλήματος ) ή με αθλοθέτηση CACIT (δηλαδή Αγώνα Διεθνούς Πρωταθλήματος) και αποκλειστικά και ρητά μόνο σε ΑΓΡΙΟ ΘΗΡΑΜΑ (Μπεκάτσα, Ορτύκι, Ορεινή Πέρδικα, Νησιώτικη Πέρδικα, Μπεκατσίνι) να διοργανώνει «Εξέταση Κυνηγετικών Ικανοτήτων» Ε.Κ.Ι.
-Σε αυτή την εξέταση ,μπορούν να συμμετέχουν Pointer και Setter εγγεγραμμένα στο ΒΕΚ του ΚΟΕ ή σε κυνολογικό όμιλο υπό την FCI και να είναι απαραίτητα εφοδιασμένα με Βιβλιάριο Εργασίας του ΚΟΕ ή του ομίλου της χώρας που είναι εγγεγραμμένος ο σκύλος.
-Οι σκύλοι εξετάζονται σε ζευγάρια και η βαθμολογία τους μπορεί να φθάσει έως το 1ος Εξαίρετος.
-Η ΕΚΙ πρέπει να κρίνετε από δύο Επίσημους Κριτές του ΚΟΕ ή κατ'ελάχιστον από έναν επίσημο Κριτή και έναν Δόκιμο Κριτή.
-Ισχύουν πλήρως οι κανονισμοί του AKI Πρωταθλήματος ,εκτός από την υποχρέωση του σκύλου να μείνει ακίνητος στο πέταγμα και τον πυροβολισμό, οι Κριτές είναι υποχρεωμένοι να βαθμολογούν τους σκύλους ΜΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ που ισχύουν στους ΑΚΙ.
Θα υπάρχει ξεχωριστή βαθμολογία πρωταθλήματος για το ΕΚΙ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Ο διοργανωτής Όμιλος πρέπει να ανακοινώνει ότι ο Αγώνας γίνεται μόνο σε πεδινές πέρδικες και ορτύκι. Για τη βαθμολόγηση της εργασίας των σκύλων, θα ληφθούν υπ΄ όψιν οι πόντοι και όχι τα λάθη που σημειώνονται σε άλλο θήραμα εκτός από την περίπτωση κατά την οποία ο σκύλος τρέξει, επί μακρόν, πίσω από το θήραμα. Η εργασία του σκύλου όμως, δεν θα βαθμολογηθεί αν αυτός δεν έχει σημειώσει έναν, τουλάχιστον, πόντο σε πεδινή πέρδικα ή ορτύκι.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Η Έρευνα Κυνηγιού Α.Κ.Ι. δύναται να είναι Ατομική ή σε Ζεύγη.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Στην Έρευνα Κυνηγιού Α.Κ.Ι. η έρευνα πρέπει να είναι εξαιρετικά ενεργητική, έξυπνη και μεθοδική. Για την κανονικότητά της, ο κυναγωγός μπορεί να χρησιμοποιεί σφυρίχτρα (μόνο σε σόλο).

ΑΡΘΡΟ 4ο

Το πλάτος της έρευνας είναι σχετικό και ανάλογο με την φύση του εδάφους, τις δυνατότητες κάθε φυλής και τις ικανότητες κάθε σκύλου.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών για διεξαγωγή Α.Κ.Ι. έρευνας κυνηγίου είναι έξι (6) σκύλοι. Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός ζευγών είναι τρία (3) ζεύγη σκύλων.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Κατά την διάρκεια της Έρευνας Κυνηγίου Α.Κ.Ι. Ζεύγους, οι Κριτές προχωρούν με βήμα περιπάτου, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να σταματούν για να περιμένουν κάποιο σκύλο. Οι Κριτές δύναται να αποβάλλουν κυναγωγό, ο οποίος γίνεται ενοχλητικός με την φωνή ή την σφυρίχτρα του, για σκύλο που συνδιαγωνίζεται με τον δικό του.

Η σφυρίχτρα υπερήχων απαγορεύεται. Οι δύο κυναγωγοί, καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδρομής, θα πρέπει να παραμένουν ο ένας δίπλα στον άλλον και πάντοτε να βρίσκονται υπό τον έλεγχο των κριτών. Οι σκύλοι οφείλουν να έχουν μία κανονική έρευνα και κάθε λασέ τους πρέπει να περνάει λιγότερο από σαράντα (40) μέτρα, μπροστά από τον κυναγωγό. Σε κάθε περίπτωση, ο σκύλος πρέπει να βρίσκεται υπό τον έλεγχο του κυναγωγού και να υπακούει σε αυτόν ανά πάσα στιγμή.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Το ζητούμενο στους αγώνες Μ.Ε. είναι , κυρίως, να υποβάλλονται τα σκυλιά στον πιο αυστηρό έλεγχο όσον αφορά τα φυσικά προσόντα τους και την ποιότητά τους. Κατά συνέπεια ,στόχος του κριτή είναι να ξεχωρίσει τα άτομα τα οποία διαθέτουν στο ψηλότερο βαθμό τα τυπικά φυσικά προσόντα των Aγγλικών φυλών.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Θήραμα.Το θήραμα είναι η πεδινή πέρδικα και ορτύκι. Ο πόντος σε άλλα θηράματα δεν μετράει αντίθετα όμως μετράνε τα λάθη.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Τερέν. Τα τερέν θα πρέπει να είναι ανοιχτά, πολύ εκτενή και επίπεδα ή με ελαφριές κλίσεις.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Συμμετοχές. Ο αγώνας γίνεται πάντα σε ζεύγη και απαιτούνται τουλάχιστον 3 ζεύγη σκύλων για να γίνει ο αγώνας με απονομή CACIT.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Αξιολόγηση και έρευνα. Ο καλπασμός πρέπει να είναι πολύ ταχύς και συνεχής χωρίς διακυμάνσεις και χωρίς κάμψη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα .

Η έρευνα πρέπει να είναι έξυπνη και κυρίως πολύ ανοιχτή στο πλάτος και επαρκής στο βάθος. Ο σκύλος πρέπει να επιδείξει ,στο στυλ της φυλής του πρωτοβουλία στο έπακρο, ενεργητικότητα και θάρρος, εν τούτοις πρέπει να είναι συνεχώς κάτω από τον έλεγχο του κυναγωγού του.

Δίνουμε μεγάλη σημασία στην εργασία σε ζευγάρια , γιαυτό και ζητάμε από τον σκύλο να δείξει την ικανότητα να ερευνά με κανονικότητα το έδαφος μαζί με τον συνδιαγωνιζόμενο σκύλο.

Η έρευνα , η φέρμα και η συναίνεση πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να αποκαλύπτουν πλήρως μεγάλα φυσικά προσόντα, μεγάλη οσφρητική ικανότητα, γρήγορες αντιδράσεις ( ρεφλέξ) και αυτοπεποίθηση.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Ακινησία Απαιτείται πλήρης ακινησία στο πέταγμα του θηράματος και στον πυροβολισμό. Ο κυναγωγός υποχρεούται να τουφεκάει πάντα για να πάρει τον πόντο.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Κριτές. Σε αγώνα όπου απονέμεται CACIT πρέπει να υπάρχουν 3 κριτές μεγάλης έρευ-νας. Κάθε τερέν πρέπει να κρίνεται από τρεις κριτές εκ των οποίων ο ένας υποχρεωτικά να είναι κριτής μεγάλης έρευνας και οι άλλοι δύο μπορεί να είναι κριτές έρευνας κυνηγίου.Στο μπαράζ όμως πρέπει να αποφασίζουν 3 κριτές μεγάλης έρευνας.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Φ.Υ.Π.

ΣΚΟΠΟΙ:

Άρθρο 1 :Ο κανονισμός αυτός έγινε με σκοπό την προώθηση, μέσα στην εκτροφή, των ατόμων που έχουν τις ελάχιστες κυνηγετικές ικανότητες, που οφείλει να έχει κάθε σκύλος δείκτης.

Άρθρο 2 : Οι αγώνες που προβλέπονται έχουν σαν σκοπό την εξέταση των κυνηγετικών προσόντων του σκύλου και όχι τον βαθμό της εκπαίδευσής του.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

Άρθρο 3 : Οι αγώνες αυτοί διοργανώνονται από Ομίλους Φυλών και είναι υπό την πλήρη αρμοδιότητά τους.

Άρθρο 4 :Είναι ανοικτοί για όλους τους σκύλους τις φυλής, χωρίς όριο ηλικίας εφοδια- σμένοι με PEDIGREE ή ΒΕΑ.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

Άρθρο 5 : Οι κριτές τις εξέτασης: Οι σκύλοι μπορούν να εξετάζονται από 1 ή 2 κριτές, επιλεγμένους από το Δ.Σ. του Ομίλου, ανάμεσα στους επίσημους κριτές Α.Κ.Ι. συνοδευόμενους από δόκιμους κριτές Α.Κ.Ι. ή μόνο από δόκιμους κριτές

Α.Κ.Ι. οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τα 2/3 της βαθμολογίας, που απαιτείται για να ονομαστούν επίσημοι κριτές.

Άρθρο 6 : Το τερέν: Ο αγώνας διεξάγεται σε τερέν με επαρκή βλάστηση ώστε να επιτρέπει την κάλυψη του θηράματος, αλλά και να μην δυσκολεύει την κίνηση των σκύλων. Πρέπει να αποφεύγονται τα δύσκολα τερέν.

Άρθρο 7 :Το θήραμα: Για λόγους ευκολίας ( μικρού μεγέθους) και λόγω του χαμηλού σχετικά κόστους προτιμούνται τα ορτύκια. Βεβαίως, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τα άλλα είδη μικρού θηράματος, όπως πέρδικες και φασιανοί. (ήμερο ή άγριο).

Άρθρο 8 : Προετοιμασία του τερέν: Το θήραμα εκτροφής πρέπει να ελευθερώνεται τουλάχιστον 1/4 της ώρας πριν την εκκίνηση του αγώνα και όχι παρουσία των κυνα- γωγών και των σκύλων.

Άρθρο 9 : Διάρκεια: 5 με 10 λεπτά, αξιόλογη διαδρομή. Οι κριτές μπορεί να το ξανα- καλέσουν όσες φορές χρειαστεί τον σκύλο μέχρι να βρεθεί παρουσία θηράματος μόνο όταν το Ε.ΦΥ.Π. γίνεται σε άγριο θήραμα. Δεν υπάρχει επανάκληση στο ήμερο θήραμα.

Άρθρο 10 : Στο τέλος της διαδρομής και αφού ο κριτής διακρίνει χωρίς αμφιβολία:

-κυνηγετικό πάθος στην αναζήτηση του θηράματος.

-καλή συμπεριφορά παρουσία θηράματος.

-μία ισορροπημένη συμπεριφορά και ειδικά στον πυροβολισμό και εφ’ όσον βεβαίως

έχει πάρει πόντο, ο σκύλος θα πάρει Ε.ΦΥ.Π.

Άρθρο 11 : Σκύλος που έλαβε μια φορά το Ε.Φ.Υ.Π. ή έχει μπει στην βαθμολογία ή έχει κριθεί τουλάχιστον με CQN σε Α.Κ.Ι. δεν συμμετέχει σε Ε.ΦΥ.Π.

Άρθρο 12 : Δεν υπάρχει χαρακτηρισμός ( Εξαίρετος, Πολύ Καλός. Καλός).

Δεν υπάρχει κατάταξη (1ος ,2ος ,3ος ).

Η ΕΞΕΤΑΣΗ

Η συμπεριφορά του σκύλου θα αξιολογείται σύμφωνα με 3 κριτήρια:

1. ΤΟ ΕΝΣΤΙΚΤΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ.

Ο εξεταστής κρίνει την επιμονή και το πάθος του σκύλου να ψάχνει για θήραμα, χωρίς να δίνει ιδιαίτερη σημασία στη μεθοδικότητα της έρευνας.

2. ΤΟ ΕΝΣΤΙΚΤΟ ΤΗΣ ΦΕΡΜΑΣ.

Ο εντοπισμός του θηράματος: Αν και το ακούσιο ξεσήκωμα δεν αποκλείει τον σκύλο, θεωρείται απαραίτητος ο εντοπισμός ενός τουλάχιστον θηράματος στη διαδρομή. Μία φέρμα χωρίς οπτική επαφή του θηράματος είναι υποχρεωτική.

Τα λάθη εκπαίδευσης εκτός από το εκούσιο ξεσήκωμα θηράματος δεν λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση του σκύλου.

3. Η ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

Σε γενικές γραμμές ο εξεταστής πρέπει να βεβαιωθεί για την ισορροπία του σκύλου ως προς την όλη εικόνα του κατά την διάρκεια της διαδρομής. Ειδικά, ο σκύλος δεν πρέπει να δείχνει καμία αντίδραση φόβου στον πυροβολισμό. Στο πέταγμα του θηράματος θα ακούγονται ένας ή περισσότεροι πυροβολισμοί από πιστόλι κροτοφοβίας ή κυνηγετικού όπλου. Στις στιγμές αυτές ο εξεταστής δεν απαιτεί την ακινησία στον πυροβολισμό αλλά καλείται να αξιολογήσει τον βαθμό της κροτοφοβίας του ατόμου. Κάθε αντίδραση φόβου οδηγεί στο συμπέρασμα της αποτυχίας σε αυτό το τρίτο τεστ.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα με τον εσωτερικό μας κανονισμό η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων θα είναι η εξής :

 • C.A.C.I.T. - 14 βαθμοί
 • R.C.A.C.I.T. - 13 βαθμοί
 • C.A.C.T. - 12 βαθμοί
 • R.C.A.C.T. - 11 βαθμοί
 • 1ος ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ - 10 βαθμοί
 • 2ος ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ - 9 βαθμοί
 • ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ - 8 βαθμοί
 • 1ος ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ - 6 βαθμοί
 • ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ - 5 βαθμοί
 • ΚΑΛΟΣ - 4 βαθμοί

Σε αγώνες που διεξάγονται σε ζευγάρι η ανωτέρω βαθμολογία πολλαπλασιάζεται επί 2 π.χ. ένας σκύλος που σε Ατομικό Αγώνα (σόλο) παίρνει C.A.C.T. , παίρνει 12 βαθμούς, σε Αγώνα σε Ζευγάρι παίρνει 12 Χ 2 δηλ. 24 βαθμούς.

Σε Αγώνες Έρευνας Κυνηγίου και Αγώνες Πρακτικού Κυνηγιού σε άγριο θήραμα ο συντελεστής είναι 2+1 για Ατομικό και 2+2 για Αγώνα σε Ζευγάρι. π.χ. σε καμπίσια πέρδικα, το C.A.C.T. βαθμολογείται με 12 X (2+2)=48 βαθμούς.